IABR-

Energie = Ruimte
Het nieuwe energiesysteem speelt zich niet meer alleen ondergronds en in verre centrales af, maar wordt plots zichtbaar in onze leefwereld. Ze zal een sterke ruimtelijke impact hebben op onze stad en hoe we deze organiseren en vormgeven. De energietransitie is dus bij uitstek een ruimtelijke opgave. De verschillende potenties in energieproductie per regio en zelfs wijk bieden een kans om een nieuwe ruimtelijke organisatie van kernen, wijken en publieke voorzieningen uit te denken gekoppeld aan de nieuwe infrastructuur.

Energie = ruimte

Beeld: AWB en SannahBelzer, Lage Landen 2020-2100

Op schaal van de wijk krijgen we collectieve energievoorzieningen die een eigen taal moeten ontwikkelen voorbij de utilitaire vorm en functie. De reductie van de energievraag zal enkel mogelijk worden indien de bestaande woningvoorraad grondig gerenoveerd wordt en de nieuwbouw projecten zoveel mogelijk energieneutraal worden.

Ontwerpen aan handelingsperspectief
Maar is er voor iedereen een gelijk speelveld, kan iedereen mee met de veranderingen of er zelfs van profiteren? Energiearmoede als consequentie van de energietransitie dreigt nu al, vooral in de meer kwetsbare wijken. Maar andersom, met de juiste aanpak kan (urgentie van) de energietransitie bijdragen aan een kwalitatieve en aantrekkelijke toekomst, als instrument voor een weerbaar en inclusief Rotterdam waar burgers in staat worden gesteld niet alleen energieconsumenten maar ook energieproducenten te zijn. Het IABR–Atelier Rotterdam zal, met als specifieke uitdaging de energietransitie, tegelijk nieuwe werkvormen voor inclusieve stadsontwikkeling testen en concrete ruimtelijke voorstellen ontwikkelen, met als uiteindelijk doel realisatie.

In de periode van 2017-2020 wordt gewerkt op een aantal werklijnen die samen, elk vanuit een verschillend schaalniveau en actiedomein, bouwen aan de energietransitie als ruimtelijk en maatschappelijk project. Zo wordt er gewerkt op collectieve strategieën voor Energiewijken, welke worden ontwikkeld en getest samen met drie wijken in Rotterdam. Daarnaast wordt door middel van een architecturaal typologische verkenning onderzocht hoe nieuwe architecturale typologieën in relatie tot hun directe omgeving concrete bouwstenen kunnen vormen voor de energietransitie.
Met de Test Site M4H+ worden behalve het energie- en sociale vraagstuk ook nadrukkelijk opgaven rondom circulaire economie, maakindustrie, voedsel en water gekoppeld en vanuit het perspectief van gebiedsontwikkeling opgepakt. Tot slot neemt het integrerende spoor de output van de werklijnen mee in de ontwikkeling van een handelingsperspectief.