IABR-

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. Sinds 2004 richt de IABR zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier.
In haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Naar een Weerbare Stad plaatst de IABR de toekomst van de stad nadrukkelijk in het teken van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. De IABR wil naar vermogen bijdragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het halen van de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs.
Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal inclusieve weerbare steden. We kunnen de klimaatproblemen in de wereld alleen maar oplossen als we ze oplossen in de stad. En goed ontwerp speelt daarbij een cruciale rol.

Doelstelling
De IABR is zowel kennisinstelling als cultureel platform met als belangrijkste doelstelling het doelgericht inzetten van de kracht van verbeelding en ontwerp voor daadwerkelijke verandering.
Hoe doet de IABR dat? Door meerwaarde te leveren voor beleids- en besluitvorming en de maatschappelijke agenda te beïnvloeden. Door belangrijke disciplines en sectoren samen te brengen om resultaatgericht ontwerpend onderzoek naar de stad van morgen te doen, in binnen– en buitenland. Door de resultaten ­–kennis, plannen en projecten– iedere twee jaar zo breed mogelijk en in een internationale setting over het voetlicht te brengen. En, last but not least, door al die resultaten ook te helpen realiseren en op die manier metterdaad ‘stad te maken’.

De twee belangrijkste instrumenten die de IABR inzet om haar doelstelling te bereiken zijn het IABR–Atelier en de biennale zelf.

Doorlopend onderzoek in IABR–Ateliers
Een IABR–Atelier is een langlopend ontwerpend onderzoekstraject dat altijd wordt opgezet samen met overheden en andere stakeholders en dat toewerkt naar concrete, toepasbare oplossingen voor bestaande opgaven. Voor de betrokken overheden is een Atelier een unieke gelegenheid om werkelijk ontwerpend onderzoek te doen, om extra kwaliteit binnen te halen, om nieuwe ideeën en niet voor de hand liggende opties te verkennen, om te testen en uit te proberen, om te leren en kennis uit te wisselen in een vrije en internationale setting en om zo de eigen opgave werkelijk verder te brengen.

Daartoe heeft de IABR een duurzame en open methodologie ontwikkeld. Voor iedere editie zoekt zij naar een nieuw standpunt en een nieuw perspectief maar er wordt ook altijd voortgeborduurd op wat in vorige edities is geleerd en ontwikkeld. Kennis en resultaten tellen op in een continu onderzoekstraject zodat ieder atelier op de schouders van een eerder atelier kan staan.
De afgelopen jaren produceerde de IABR succesvolle Ateliers in Nederland (op Texel, in Brabant en Groningen, in Utrecht en Rotterdam, en samen met Rijksoverheid, bedrijven en natuurorganisaties op de Noordzee) en in het buitenland (in São Paulo, Istanbul, Brussel en Albanië).

De Biennale: brug van onderzoek naar actie
De weg naar een duurzame toekomst moeten steden samen verkennen. Ook al kunnen ze elkaars oplossingen maar zelden één-op-één overnemen, toch moeten zij zo snel mogelijk van elkaar kunnen leren en ervaringen uitwisselen. Dat gebeurt op de biennale zelf, waar onderzoek en onderzoekers, ontwerp en ontwerpers, bestuurders en beleidsmakers, doeners en denkers, uitvoerders en afnemers, bouwers en burgers, binnen- en buitenlanders, en professionals en publiek elkaar ontmoeten.
De biennale is geen doel, maar middel: een internationaal podium voor kennisoverdracht tussen ontwerpers, tussen steden, tussen overheden, en tussen vakmensen en publiek, om de brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van verbeelding naar realisatie.
De middelen die de IABR daarbij inzet zijn tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen, debatten, workshops en master classes, die samen het biennale programma maken.

Het op deze manier inzetten van de vrije culturele ruimte, waarbij ontwerpend onderzoek wordt gekoppeld aan publieke presentaties in een doorlopend op concrete toepassing gericht werkproces, maakt de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam uniek in de wereld.